Football stadiums from China PR

China PR China PR

Name
City
Bo Luo, Huizhou
Cangzhou
Chongqing